Skip to main content

Tiết kiệm 500.000đ

Người tặng mua thẻ này với giá 1.500.000đ,
Người nhận được giảm 2.000.000đ (*)

Tiết kiệm 1.000.000đ

Người tặng mua thẻ này với giá 2.500.000đ
Người nhận được giảm 3.500.000đ (*)

Tiết kiệm 1.500.000đ

Người tặng mua thẻ này với giá 3.500.000đ
Người nhận được giảm 5.000.000đ (*)

(*) Chỉ áp dụng trên giá gốc của sản phẩm (không áp dụng chung với chương trình giảm giá khác), VÀ đơn hàng có giá trị lớn hơn giá trị thẻ quà tặng.

thỏa sức lựa chọn 

thỏa sức lựa chọn 

thỏa sức lựa chọn 

sản phẩm bất kỳ 

sản phẩm bất kỳ 

sản phẩm bất kỳ 

(*) Không áp dụng chung với chương trình giảm giá khác.